Αντιγραφή CD/DVD

Είναι δυνατή και απολύτως επιτυχής η εγγραφή – αντιγραφή CD-R / DVD-R με τα δικά σας δεδομένα.
Προτείνεται για πολύ μικρές ποσότητες λόγω κόστους.